Освітня програма 1-4 кл

 Освітня програма

Богорордчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Богородчанської  районної ради Івано-Франківської області

І ступінь

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітня програма початкової освіти (далі освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації початкової освіти як єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання:

-        Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017)

  • Закону України «Про загальну середню освіту» ( Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом № 1642-III вiд 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213 ),(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами № 2905-III вiд 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92, № 380-IV вiд 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86, № 1344-IV вiд 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250, № 2285-IV вiд 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162, № 2505-IV вiд 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, 18-19, ст.267, № 3235-IV вiд 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96, № 489-V вiд 19.12.2006 - набирає чинності з 01.01.2007 р.), крім того:

1 А, Б, 2А,В, 3-А,Б,В класи

  • Постанови Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» для 1-х класів

-        Наказу  МОН України № 268 від 21.03.2018  "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти";

-        Листа  МОН України№1/9-344 від 25.05.2018 "Про завершення експертизи освітніх програм"

-        Листа Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України №2.2-1250, 2.2-1255 від 21.05.2018 "Формувальне оцінювання учнів 1 класу"

-         за  типовою освітньою та навчальною  програмою для 1-2 класі  ЗЗСО, розробленими   під   керівництвом О.Я. Савченко,  затвердженими  

наказом МОН України    від 21. 03.2018 року №268 .

  • Типової освітньої програми НУШ для 1-2 класів розроблена під керівництвом Савченко О. Я., затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019року No 1272  
  • Типової освітньої програми НУШ для 3-4 класів розроблена під керівництвом Савченко О. Я., затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019року No 1273  

 

 1-В, 2-Б 4-А класи

        – за типовим навчальним планом початкової школи науково- педагогічного проекту «Інтелект України», затвердженого 24. 05. 2018 р. листом МОН № 01-22/ 322;

 4-Б,В класи

  • Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» для 2-4-х класів

-        Наказу  МОН України №407 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"

загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг годин по 1-х класах: 700 годин/навчальний рік

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів  складає 2695 годин/навчальний рік:

 для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

 для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

 для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Освітню програму Богородчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 БогородчанськоЇ   районної  ради Івано- Франківської області для 1-А,Б, 2-А,В,  3-А,Б,В класів, які працюватимуть за НУШ (програма О.Савченко)

 укладено за сімома основними освітніми галузями:

Мовно-літературна, у тому числі:

-        українська мова та література

Метою початкового курсу мовно - літературної  освіти є розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності  спілкуватися українською мовою для духовного, куль

турного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у

міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. Відповідно до за значених мети і завдань у початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі  змістові лінії : «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

-        англійська мова

Головна мета навчання  англійської мови у початковій школі полягає у  формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується  лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з  віковими можливостями молодших школярів. Початковий етап навчання і

ноземної мови у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної

компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь сприймати на слух, говорити, читати й писати у межах визначених програмою результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

Математична

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування  математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та  продовження навчання. Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за  такими  змістовими лініями : «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

 

            Природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна освітні галузі  в навчальній програмі «Я досліджую світ»

Зазначені освітні галузі  реалізовуються в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична,  процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під  час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання  міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток  молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах  життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які

характеризують здатність учнів розв'язувати практичні за

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена

суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у

світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей,

культур, звичаїв);

«Людина і природа»  (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ  природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і техно

логій у житті людини; залежність між діяльністю  людини і станом довкілля).

 

 

 

 

 

Інформатична

Метою навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини  та її світоглядних орієнтацій, формування  інформатичної й інших ключових  компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. За результатами формування предметної компетентність випускники  початкової школи повинні використовувати  початкові знання вміння та навички

для: доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію); опрацювання інформації; перетворення  інформації із однієї форми в іншу; створення інформаційних моделей;

оцінки інформації за її властивостями.

Технологічна

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами предметно-

перетворювальної діяльності, формування ключових та  проєктно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих  проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження. Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими

змістовими лініями : «Інформаційно -комунікаційне середовище», «Середовище

проєктування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

 

Мистецька

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний  розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької  спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в

особистому та суспільному житті. Досягнення поставленої мети Реалізація поста

вленої мети і завдань здійснюється за  змістовими  лініями : «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну

місію  загальної мистецької освіти.

 

Фізкультурна

Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток

особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в

молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного

ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно - оздоровчих занять та

виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України

азначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями : «Рухова діяльність»,

«Ігрова та змагальна діяльність».

         При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин.

        Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Години варіативної складової, передбачені на :

-          курс :

1-А, Б, В, 2-А,В, 3-А,Б,В кл. – християнська етика – по 1 год. в кожному класі;

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних  програмах.

 

У початковій школі здійснюватиметься поділ класів на групи при вивченні української та іноземної  мов відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

 

 

 

Клас

 

К-сть учнів

 

Предмети

Українська мова

Англійська  мова

 

Німецька мова

 

Труд.навч.

 

 

Інформатика

1-А

31

2 групи

2 групи

 

 

 

1-Б

30

 

 

 

 

 

1-В

23

2 групи

2 групи

 

 

 

2-А

31

2 групи

2 групи

 

 

 

2-Б

21

 

 

 

 

 

2-В

32

2 групи

2 групи

 

 

 

3-А

30

2 групи

2 групи

 

 

2 групи

3-Б

31

2 групи

2 групи

 

 

2 групи

3-В

30

2 групи

2 групи

 

 

2 групи

4-А

28

2 групи

2 групи

 

 

2 групи

4-Б

33

2 групи

2 групи

 

 

2 групи

4-В

30

2 групи

2 групи

 

 

2 групи

В других класах предмет «інформатика» викладається в контексті інтегрованої галузі «Технології», тому поділу на групи не здійснюється.

 

 

Розроблена на основі наказу МОН України

від 21.03.2018 р. №268

за типовою освітньою

програмою  під керівництвом

 О.Я.Савченко,

 додатком 12 до Державного стандарту

 

Навчальний план

Богородчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1

для навчання на І ступені ( перші, другі, треті класи) загальноосвітнього навчального закладу

2020-2021 н.р.

 

Назва

освітньої галузі

 

Кількість годин на тиждень

1АБ

2АВ

3АБВ

Мовно-літературна, у тому числі:

Українська мова та література

7

7

 

7

 

Англійська мова

2

3

3

Математична

4

4

5

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

3

 

3

 

 

3

 

Технологічна

 

1

 

2

 

2

Інформатична

Мистецька

2

2

2

Фізкультурна*

3

3

3

Усього

22

24

25

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

·         Курс «Християнська етика»

 

1

 

1

 

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

23

25

26

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20

22

23

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

23 

25

26

 

Перелік освітніх галузей для  4-Б,В класів

Освітня галузь "Мови і літератури" реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі" у 3-4-х класах.

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується через окремі предмети «Образотворче мистецтво" та «Музичне мистецтво».

Години варіативної складової, передбачені на :

-   курс за вибором:

4- Б,В кл. – основи християнської етики - по 1 год. в кожному класі;

  • індивідуальні заняття:

4- Б,В кл. - математика – по 0,5 год.,  українська мова – по 0,5 год. в кожному класі.

 

 

        Розроблено за таблицею №1

                  до Типової освітньої програми наказ  МОН України

    від  20.04.2018 № 407

 

Навчальний план

Богородчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1

для навчання на І ступені загальноосвітнього навчального закладу

2020-2021 н.р.

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

4БВ

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

Іноземна мова

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

музичне мистецтво

образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

Фізична культура

3

Усього

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

·         Курс «Християнська етика»

·          Індивідуальне заняття «Українська мова»

·          Індивідуальне заняття «Математика»

 

2

 

1

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

Перелік освітніх програм і їх завдань для 1-В,2-Б, 4-А класу, які працюватиме за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі   реалізуються  через  навчальні  предмети  «Українська  мова» (3,5 год/тижд.), «Читання» (3,5 год/тижд.)   і   « Англійська мова» (3 год/тижд.).

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Математика» (4 год/тижд.) і «Еврика» (1 год/тижд.); фізкультурної — через навчальний предмет «Фізична культура» (2 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.).

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через інтегрований навчальний  предмет «Мистецтво» (1 год/тижд.); галузі «Здоров»я та фізична культура» — через окремі навчальні предмети «Фізична культура» (3 год/тижд.) і «Основи здоров»я» (0,5 год/тижд.).

Мета і завдання  освітньої галузі «Природознавство. Суспільствознавство» реалізуються через окремі предмети «Людина і світ» (2 год/тижд.) та «Навчаємось разом»  (2 год/тижд.).

 

Розроблено за додатком №2 до наказу МОН України

від 02.11.2016 р. №1319

 

Навчальний план

Богородчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1

для 4-А класу,

що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект»

на 2020-2021 н.р.

 

Освітні галузі            

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 4-А класі

Мови і літератури

( мовний і літературний компонент)

Українська мова

 

3,5

Читання

 

3,5

Англійська мова

 

4

Математика

Математика

4

 

Еврика

1

 

Природознавство

 

Суспільствознавство

Людина і світ

 

2,5

Навчаємося разом

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

 

0,5

Інформатика

 

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоровя

0,5

 

Фізична культура

3

УСЬОГО

23+3

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіантної складових, що фінансуються з бюджету

( без урахування поділу класів на групи)

 

26

 

Розроблено за додатком  №2

 МОН № 01-22/ 322;

до наказу МОН України

від 02.11.2016 р. №1319

 та таблицею №1 типового навчального  плану

 початкової школи науково- педагогічного 

проекту «Інтелект України»,

 затвердженого 24. 05. 2018 р. листом

 

Навчальний план

Богородчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1

для 1-В,2-Б класу,

що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект»

на 2020-2021 н.р.

 

 

Освітні галузі            

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1-В класі

2-Б

Мовно-літературна

( українська мова)

Українська мова

 

6

 

6

 

Математична

Математика

3

3+1

Мовно-літературна

(література)

 

 

 

 

 

      Я пізнаю світ

 

 

 

 

8

 

 

8+1

 

 

 

Математична

Природнича

Соціальна і здоров»язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна

Мистецька

Іншомовна освіта

Англійська мова

2

3

Мистецька

Мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

·         Курс «Християнська етика»

·         Вивчення математики

·         Вивчення « Я пізнаю світ»

1

 

 

 

1

2

 

 

 

1

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

Загальна кількість навчальних годин інваріантної і варіантної складових, що фінансуються з бюджету

( без урахування поділу класів на групи)

23

25

Для учнів 2-4-х класів створена одна ГПД в кількості 30 учнів. Робота  групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121).

Корекційно-розвитковий компонент

У 2-В,3-В та 4-В класах надаються освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами (далі ООП). У класах з інклюзивним навчанням застосовуються особистісно орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей освітньої діяльності таких дітей.

У закладі здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей з ООП працівниками психологічної служби (практичним психологом та соціальним педагогом).

Навчання у класах з інклюзивним навчанням проводиться за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для ЗЗСО.

Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів ЗЗСО.

Для учнів з ООП здійснюється корекційно-розвиткова робота як комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП, який спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.

Відповідно до індивідуальних особливостей на кожного учня з ООП складається індивідуальна програма розвитку, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміку розвитку, адаптацію навчального матеріалу, технічні пристосування, додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття).

Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з ООП. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної  діяльності учня.

 

Увійти