Освітня програма 5-9 кл

Освітня програма

Богорордчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Богородчанської  районної ради Івано-Франківської області

ІІ ступінь

Базова загальна середня освіта

        Освітня програма Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ІІ ступеня  розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20. 04. 2018 р. № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 10) 

 

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ ступеня передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової  та повної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та варіативної складової, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Навчальний план старшої школи реалізується через  освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

         Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах школи ІІ ступеня (таблиця 1). Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.

 Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану, Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

             Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальний план школи зорієнтований на роботу за 5-денним навчальним тижнем. Тривалість уроків у 5-9 класах становить 45 хвилин.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, у цій Освітній програмі визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

          

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Враховуючи інтегрований характер, у процесі реалізації Освітньої програми використовуються внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

 Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 Перелік освітніх галузей

   Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

У навчальному плані для 5-9 класів зміст освітніх галузей також впроваджується через вивчення навчальних предметів інваріантної та варіативної складових. Інваріантна складова плану представлена такими навчальними предметами: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Англійська мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Основи правознавства», «Математика», «Алгебра», «Геометрія», «Фізика», «Природознавство», «Біологія», «Хімія», «Географія», «Інформатика», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров'я».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. № 128 та від 26.05.2008р. №461

 

Клас

К-сть учнів

Предмети

Українська мова

Англійська  мова

Німецька мова

Трудове

навчання

Інформатика

5-А

30

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

5-Б

31

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

5-В

30

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

6-А

32

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

6-Б

28

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

6-В

24

 

 

 

 

2 групи

7-А

28

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

7-Б

28

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

7-В

28

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

8-А

23

 

 

 

 

2 групи

8-Б

22

 

 

 

 

2 групи

8-В

21

 

 

 

 

2 групи

9-А

25

 

 

 

 

2 групи

9-Б

29

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

2 групи

9-В

26

 

 

 

 

2 групи

 Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Години варіативної складової розподіляються на:

вивчення, поглиблення окремих предметів  інваріантної складової:

 

Клас

Назва предметів, на які збільшено час (кількість годин)

5-А,Б,В

1 год на історію

6-А,Б,В

1 год на англійську мову

7-Б,В

1 год на англійську мову

7-А

2 год на англійську мову

8-Б,В

1 год на англійську мову

8-А

2 год на англійську мову

9-А,Б,В

1 год на англійську мову

 

упровадження курсів за вибором:

5-А,Б,В кл. – основи християнської етики - по 1 год. в кожному класі;                

6-А,Б,В кл. – основи християнської етики - по 1 год. в кожному класі;                    

7-А,Б,В кл. – основи християнської етики - по 1 год. в кожному класі;                       

8-А,Б,В кл. – основи християнської етики- по 1 год. в кожному класі;                        

                  

факультативи:

5-А кл. – «Права  дитини» - 0,5 год;

6-Б,В кл. – «Книжка у світі медіа» - по 0,5 год. в кожному класі;

6-А,Б,В кл. - «Хореографія» - по 1 год. в кожному класі;

7-Б кл. – «Історичне краєзнавство»  – по 1 год. в кожному класі;

8-А,9-В кл. – «Аналіз ліричного твору» - по 0,5 год. в кожному класі;

8-Б,В кл. -  «Вчимося бути громадянами» - по 1 год. в кожному класі;

8-Б,В кл. -  «Хореографія» - по 0,5 год. в кожному класі;

9-А кл. – « Синтаксис складного речення» 1 година;

 

 

індивідуальні заняття:

5-Б,В кл. –  математика– по 0,5 год в кожному класі;

6-А кл. – історія –  0,5 год;

7-В кл. – історія –  1 год;

9-Б кл. – історія –  1 год;

9-В кл. – історія –  0,5 год;

 

У 2020-2021 навчальному році визначено такий порядок викладання предметів інваріантної та варіативної складових, на які виділено не цілу (дробову: 0,5; 1,5; 2,5 тощо) кількості годин:

 

№ з/п

Назва навчаль-ного предмету, спецкурсу тощо

Спрямування

Клас

К-сть годин за робочим навч. планом

Кількість годин

І семестр

ІІ семестр

1

Українська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

5-А

5-Б

5-В

 

3,5

3,5

3,5

 

4

4

4

 

3

3

3

 

2

Українська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

6-А

6-Б

6-В

 

3,5

3,5

3,5

 

4

4

4

 

3

3

3

 

3

Українська мова

 

Навчальний предмет інваріантної складової

7-А

7-Б

7-В

 

2,5

2,5

2,5

 

3

3

3

 

2

2

2

 

4

Хімія

 

Навчальний предмет інваріантної складової

7-А

7-Б

7-В

 

1,5

1,5

1,5

 

1

1

1

 

2

2

2

 

5

Історія України

Навчальний предмет інваріантної складової

8-А

8-Б

8-В

 

1,5

1,5

1,5

 

2

2

2

 

1

1

1

 

6

Історія України

 

Навчальний предмет інваріантної складової

9-А

9-Б

9-В

 

1,5

1,5

1,5

 

2

2

2

 

1

1

1

7

Географія

 

Навчальний предмет інваріантної складової

9-А

9-Б

9-В

 

1,5

1,5

1,5

 

1

1

1

2

2

2

 

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

         Форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

                    формування компетентностей;

                     розвитку компетентностей;

                    перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

                    корекції основних компетентностей;

                    комбінований урок.

Новітніми формами організації освітнього процесу є:

екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести,

інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими, тощо), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

 

Для 5-9 класів засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, окрім уроку, проводяться навчально-практичні заняття. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу базової середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

       Корекційно-розвитковий компонент

У 5-А, 6-В надаються освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами (далі ООП). У класах з інклюзивним навчанням застосовуються особистісно орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей освітньої діяльності таких дітей.

У закладі здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей з ООП працівниками психологічної служби (практичним психологом та соціальним педагогом).

Навчання у класах з інклюзивним навчанням проводиться за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для ЗЗСО.

Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів ЗЗСО.

Для учнів з ООП здійснюється корекційно-розвиткова робота як комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП, який спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.

Відповідно до індивідуальних особливостей на кожного учня з ООП складається індивідуальна програма розвитку, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміку розвитку, адаптацію навчального матеріалу, технічні пристосування, додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття).

Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з ООП. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної  діяльності учня.

                                                                                                                                                 

  Розроблено за додатком №10

до наказу МОН молодь спорт

від 20.04.2018 р. №405

Навчальний план

Богородчанської загальноосвітньої школи I-III ст. №1

для  навчання на II ступені загальноосвітніх навчальних закладів ( 5-7 класи)

2020-2021 н.р.

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень

 

 

 

 

 

 

 

погл.англ.

 

 

 

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

 

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Англійська мова

3

3

3

2+1

2+1

2+1

2+1+1

2+1

2+1

 

Німецька мова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Історія України

1+1

1+1

1+1

1

1

1

1

1

1

 

Всесвітня історія

-

-

-

1

1

1

1

1

1

 

Основи правознавство

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Мистецтво

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Математика

4

4

4

4

4

4

 

 

 

 

Алгебра

-

-

-

-

-

-

2

2

2

 

Геометрія

-

-

-

-

-

-

2

2

2

 

Природознавство

2

2

2

-

-

-

-

-

-

 

Біологія

-

-

-

2

2

2

2

2

2

 

Географія

-

-

-

2

2

2

2

2

2

 

Фізика

-

-

-

-

-

-

2

2

2

 

Хімія

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

 

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

РАЗОМ

 

25,5+3

+1

25,5+3

+1

25,5+3

+1

27,5+3

+1

27,5+3+1

27,5+3+1

29+3+1+1

29+3+1

29+3+1

3

 

3

 

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультацій

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

3,5

 

3,5

 

 

3,5

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

На вивчення предмету  історія

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

На вивчення предмету  англ.мова

 

 

 

1

1

1

2

1

1

Курс «Основи християнська етика»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Індив.заняття «Математика»

 

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

Факультатив «Хореографія»

 

 

 

1

1

1

 

 

 

Індив.заняття «Історія»

 

 

 

0,5

 

 

 

 

1

Факультатив «Права дитини»

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультатив «Книжка у світі медіа»

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

Факультатив «Історичне краєзнавство»

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

28

28

28

31

31

31

32

32

32

ВСЬОГО ФІНАНСУЄТЬСЯ

28 + 3

28 + 3

28 + 3

31+3

 

31+3

 

31+3

 

32+3

 

32+3

 

32+3

 

 

Розроблено за додатком №10

до наказу МОН молодь спорт

від 20.04.2018 р. №405

 

Навчальний план

Богородчанської загальноосвітньої школи I-III ст. №1

для  навчання на II ступені загальноосвітніх навчальних закладів ( 8-9 класи)

2020-2021 н.р.

Навчальні предмети

 

 

Кількість годин на тиждень

 

 

погл.вив.

   англ.мови 

 

 

 

 

 

      9А

 

 

     9Б

 

 

 

 

Українська мова

2

2

2

2

2

2

 

Українська література

2

2

2

2

2

2

 

Англійська мова

2+1+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

 

Німецька мова

2

2

2

2

2

2

 

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

 

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

 

Основи правознавство

-

-

-

1

1

1

 

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

 

Алгебра

2

2

2

2

2

2

 

Геометрія

2

2

2

2

2

2

 

Біологія

2

2

2

2

2

2

 

Географія

2

2

2

1,5

1,5

1,5

 

Фізика

2

2

2

3

3

3

 

Хімія

2

2

2

2

2

2

 

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

 

Інформатика

2

2

2

2

2

2

 

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

 

РАЗОМ

 

29,5+3

+1+1

29,5+3+1

29,5+3+1

31+3

+1

31+3+1

31+3++1

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультацій

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

2

 

2

 

2

 

 

На вивчення предмета  англ.мова

2

1

1

1

1

1

 

Індив.заняття «Історія»

 

 

 

 

1

0,5

 

Курс «Християнська етика»

1

1

1

 

 

 

 

Факультатив «Синтаксис складного речення»

 

 

 

1

 

 

Факультатив «Аналіз ліричного твору»

0,5

 

 

 

 

0,5

Факультатив «Вчимося бути громадянами»

 

1

1

 

 

 

Факультатив «Хореографія»

 

0,5

0,5

 

 

 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

33

33

33

33

33

33

ВСЬОГО ФІНАНСУЄТЬСЯ

33+3

33+3

 

33+3

 

33+3

33+3

 

33+3

 

 

 

Увійти